සමකය වටේ

ඔබගේ අද්දැකීම එවන්න මෙන්න ලිපිනය ndilruksha@gmail.com

Full width home advertisement

සංචාරක

පුවත්

Post Page Advertisement [Top]


Staff feeds giraffes as Kitoto , a two-year-old female giraffe, is transferred an enclosure at Taronga zoo in Sydney on November 8, 2012. Kitoto who arrived from Taronga Western Plains zoo will share an exhibit with a male and two female giraffes to help maintain the herd structure at Taronga zoo. AFP PHOTO

No comments:

Post a Comment

මගේ මේ පුංචි වෑයම පිළිබඳ අදහසක් දැක්වුවොත් එය මට විශාල ශක්තියක්.මල් මෙන්ම ගල් වුව කම් නැත.

Bottom Ad [Post Page]

| by NT