සමකය වටේ

ඔබගේ අද්දැකීම එවන්න මෙන්න ලිපිනය ndilruksha@gmail.com

Full width home advertisement

සංචාරක

පුවත්

Post Page Advertisement [Top]පිරිමි විද්‍යාල:-

රාජකීය විද්‍යාලය, ‍කොළඹ 183
ආනන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ 179
ධර්මරාජ විද්‍යාලය, මහනුවර 179
නාලන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ 177
මලියදේව විද්‍යාලය (පිරිමි), කුරුණෑගල 177
කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය, මහනුවර       176
ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඹ   175
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, ගාල්ල     175
ශාන්ත ආනා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල     174
ඉසිපතන විද්‍යාලය, කොළඹ       172
ශාන්ත සිල්වෙස්තර,මහනුවර 172

මහින්ද විද්‍යාලය, ගාල්ල 171
රාහුල විද්‍යාලය, මාතර 171
තර්ස්ටන් විද්‍යාලය, කොළඹ 169
මහානාම විද්‍යාලය,, කොළාඹ 167
බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, ගම්පහ 166
විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය, මහනුවර 166
ශාන්ත ඇලොසියස් විද්‍යාලය, ගාල්ල 166
අශෝක විද්‍යාලය, කොළඹ 165
ශාන්ත ‍තෝමස් පිරිමි විද්‍යාලය, මාතර 164
කෑගල්ල විද්‍යාලය, කෑගල්ල 164
ශ්‍රී සුමංග විද්‍යාලය, මහනුවර 163
වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය, මොරටුව 161
විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය,ගාල්ල 159
ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය, වෙන්නපුප්ව 157
රජකීය විද්‍යාලය, පානදුර 155
ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, මාතලේ 155
ශාන්ත සර්වේසස් විද්‍යාලය, මාතර 155


ගැහැණු විද්‍යාල:-

විශාකා බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 183
මහමායා විද්‍යාලය, මහනුවර 179
දේවි බාලිකා විද්‍යාලය,කොළඹ 178
මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල 178
සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, කොළඹ 176
ශුද්ධ වූ පවුලේ බාලිකා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල 175
උසස් බාලිකා විද්‍යාලය,මහනුවර 174
අනුලා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ 173
රත්නාවලි බාලිකා විද්‍යාලය, ගම්පහ 173
සංඝමිත්තා විද්‍යාලය,ගාල්ල 172
සුජාතා විද්‍යාලය, මාතර 172
ශාන්ත පාවුලු බාලිකා විද්‍යාලය, මිලාගිරිය 170
යශෝදරා දේවි බාලිකා විද්‍යාලය, ගම්පහ 169
විහාර මහා දේවි  විද්‍යාලය, කිරිබත්ගොඩ 169
ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා විද්‍යාලය, කෑගල්ල 168
පුෂ්පදාන බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර 167
පර්ගසන් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුර 167
ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ 166
ශාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, මාතර 166
ශුද්ධ වූ පවුලේ බාලිකා විද්‍යාලය,වෙන්නප්පුව 166
ගෝතමී බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 164
ශ්‍රී සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය, මාතලේ 164
කෑගල්ල බලිකා විද්‍යාලය, කෑගල්ල 164
ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පුරු මිත්‍රත්ව විද්‍යාලය, වීරකැටිය 163
පානදුර බාලිකා විද්‍යාලය, පානදුර 162‍
ස්වර්ණාමාලි බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර 162
රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය, ගාල්ල 162
සමුද්‍රදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ 161
ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ 161
විහාර මහා දේවි බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර 160
වේල්ස් කුමරි විද්‍යාලය, මොරටුව 158
කලුතර බාලිකා විද්‍යාලය, කළුතර 157
හේමමාලී බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර 157
නිව්ස්ටඩ් බාලිකා විද්‍යාලය, මීගමුව 156
සීතාදේවී බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර 156
ස්වර්ණපාලී බාලිකා විද්‍යාලය, අනුරාධපුරය 156
නාලන්දා බාලිකා විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ 155
සුමන බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුර 155
ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය, බද්දේගම 154
තංගල්ල බාලිකා විද්‍යාලය, තංගල්ල 154
විශාකා බාලිකා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල 153
ශ්‍රී රාහුල බාලිකා විද්‍යාලය, මාලඹේ 152


මිශ්‍ර පාසැල්:-

තක්ෂිලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හොරණ 170 
ධර්මපාල  විද්‍යාලය, පන්නිපිටිය 168
වයඹ රාජකීය  විද්‍යාලය, කුරුණෑගල 167
ධර්මාශෝක විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ 166
මලියදේව ආදර්ශ විද්‍යාලය, කුරුණෑගල 166
සීවලි විද්‍යාලය, රත්නපුර 166
පින්නවල මධ්‍ය විද්‍යාලය, රඹුක්කන 166
රාජකීය විද්‍යාලය, පොළොන්නරුව 165
මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය, හෝමාගම 164
බන්ඩාරනායක විද්‍යාලය, වේයන්ගොඩ 164
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව් කන්නංගර විද්‍යාලය, මතුගම 164
කුලියාපිටිය මධ්‍ය විද්‍යාලය, කුලියාපිටිය 163
අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලය, අනුරාධපුර 163
බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල 163
ශ්‍රී ධර්මාලෝක විද්‍යාලය, කැලණිය 162
රාජකීය විද්‍යාලය, හොරණ 162
ශ්‍රී ධම්ම විද්‍යාලය, අක්මීමන 162
වීරකැටිය මධ්‍ය විද්‍යාලය, වීරකැටිය 162
ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලය, ඉබ්බාගමුව 162
ආනන්ද විද්‍යාලය, හලාවත 162
ඇහැලියගොඩ මධ්‍ය විද්‍යාලය, ඇහැලියගොඩ 161
ස්වර්ණ ජයන්ති විද්‍යාලය, කෑගල්ල 161
තක්ෂිලා විද්‍යාලය, ගම්පහ 160
ජාපාලවත්ත ජනාධිපති විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ 160
ශ්‍රී පාලී මධ්‍ය විද්‍යාලය, හොරණ 160
ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල විද්‍යාලය, කුරුණෑගල 160
වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර විද්‍යාලය, අනුරාධපුරය 160
දේවනන්ද විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ 159
මාතර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මාතර 159
ධර්මපාල විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල 159
ඩඩ්ලි සේනානායක විද්‍යාලය, තෝලංගමුව 159
රුහුණු විජයබා විද්‍යාලය, තංගල්ල 158
ලුම්බිණි මධ්‍ය විද්‍යාලය, කොළඹ 157
පී ද එස් කුලරත්න විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ 157
ධම්මිස්සර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, නාත්තන්ඩිය 157
ඇඹිලිපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඇඹිලිපිටිය 157‍
ගුරුකුල විද්‍යාලය, කැලණිය 156
හරිස්චන්ද්‍ර විද්‍යාලය, මිගමුව 156
ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලය, මාවතගම 156
ජනාධිපති විද්‍යාලය, මාතර 156
තෙලිජ්ජවිල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, තෙලිජ්ජවිල 156
තෝපාවැව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, පොළොන්නරුව156
හේනගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හේනගම 155
වලස්මුල් විද්‍යාලය, වලස්මුල්ල 155
ඩි.එස්‍ සේනානායක විද්‍යාලය, අම්පාර 155
මයුරපාද විද්‍යාලය, නාරම්මල 155
සාරානත් විද්‍යාලය, කුලියාපිටිය 155
නිවන්තකචේතිය විද්‍යාලය, අනුරාධපුර 155
ශ්‍රී රාහුල විද්‍යාලය, කටුගස්තොට 154
සංඝබෝධී විද්‍යාලය, නිට්ටඹුව 153
විජිත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, දික්වැල්ල 153
රාජසිංහ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හංවැල්ල 152
දොන් පේදිරික් විද්‍යාලය, හොරණ 152
කරන්දෙණිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කරන්දෙණිය 152
කැකිරාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කැකිරාව 152
ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල 152
බලංගොඩ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බලංගොඩ 151
ථෙරපුත්ත විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ 149
ආණමඩුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ආණමඩුව 148
ගංකන්ද විද්‍යාලය, පැල්මඩුල්ල 148
ගාමිණි විද්‍යාලය, අම්පාර 147
බදුල්ල මද්‍ය මහා විද්‍යාලය, බදුල්ල 147
මහානාම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මොනරාගල 147
පොරමඩුල්ල මධ්‍ය  විද්‍යාලය,රිකිල්ලගස්කඩ 146


 

5 comments:

 1. hondai thawa vishaka balika vidyalayak nedda

  ReplyDelete
 2. ko Galle Southlands & Anula Devi Girls Colleges----are they missing in action ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. මට හැලිලවත් ද. දෙරනේ තියනවා පොටෝ කොපිය දාල බලන්න පොඩ්ඩක් එතැන.

   Delete
 3. අපේ ස්කොලේ තමා සාධාරණම :)
  පොරමඩුල්ල ජාතික පාසැල

  ReplyDelete

මගේ මේ පුංචි වෑයම පිළිබඳ අදහසක් දැක්වුවොත් එය මට විශාල ශක්තියක්.මල් මෙන්ම ගල් වුව කම් නැත.

Bottom Ad [Post Page]

| by NT