සමකය වටේ

ඔබගේ අද්දැකීම එවන්න මෙන්න ලිපිනය ndilruksha@gmail.com

Full width home advertisement

සංචාරක

පුවත්

Post Page Advertisement [Top]

ගඟක් මැද රැයක්

මුදුන් වෙයි හිරු කිරණ මාදු ගං කොමළිය මතට හමන මද පවන යට අපි ඔරුව මත තුටින...... වියළි අහසට ඔරවමින ඇදෙයි ඔරු කඳ සෙමින කවට කෙළි සිනා බස...
Read More

Bottom Ad [Post Page]

| by NT